Onderzoek derden

Weergave:

De gemeente Venray ziet de ondersteuning van mantelzorgers als één van de kerntaken in het Wmo- beleid. De gemeente hecht veel waarde aan de verbetering van de positie van mantelzorgers. Daartoe is het noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen in hoeverre de mantelzorgers het lokale ondersteuningsaanbod kennen, hoe zij daarover oordelen en welke (verdere) ondersteuningsbehoefte er bij hen leeft.

I&O Research heeft in opdracht van de gemeente Venray een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers. In 2012 is een enquête afgenomen onder mantelzorgers om hun ervaringen in beeld te brengen. In 2013 is een verdiepingsslag op de uitkomsten uit het online onderzoek gemaakt door middel van twee groepsgesprekken met mantelzorgers uit de gemeente Venray. De uitkomsten van dit verdiepingsonderzoek zijn hieronder kort samengevat.

In Nederland zijn veel mensen actief als mantelzorger. Mantelzorg is de zorg die verleend wordt aan naasten met gezondheidsproblemen, een ziekte of beperking. Er bestaat altijd een persoonlijke band tussen degene die zorg verleent en degene die de zorg krijgt: partner, (schoon)ouder, (klein)kind, familie, vriend of buur.

Aan de leden van Nationaal Mantelzorgpanel is een aantal vragen gesteld over de mantelzorgwaardering. Sinds 2015 zijn de gelden van het landelijke mantelzorgcompliment overgeheveld naar de gemeenten. Zij hebben nu de taak de mantelzorgers die zorgen voor iemand in hun gemeente te waarderen voor hun inspanningen.