officiële overhandiging manifest mantelzorg

Op vrijdag 21 maart biedt het Platform Hattinga Verschure in het gemeentehuis te Appingedam  een manifest aan dat voor de nieuwe gemeentebesturen bestemd is. Mevrouw R. Pot, burgemeester van Appingedam en voorzitter van de Vereniging Groninger Gemeenten, zal het manifest in ontvangst nemen.

.

Op vrijdag 21 maart biedt het Platform Hattinga Verschure in het gemeentehuis van Appingedam  een manifest aan dat voor de nieuwe gemeentebesturen bestemd is. Mevrouw R. Pot, burgemeester van Appingedam en voorzitter van de Vereniging Groninger Gemeenten, zal het manifest in ontvangst nemen.

 

In onze samenleving bestaat algemeen het beeld dat mantelzorgers een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen. Maar hoe de mantelzorgers dat op zo'n manier kunnen doen dat de verzorgde er langdurig baat bij kan hebben, is niet eenvoudig. 

Het manifest bevat 10 konkrete aanbevelingen en voorstellen, waar de nieuwe gemeenteraadsleden en bestuurders steun aan kunnen hebben als zij dit jaar beslissingen moeten nemen over hoe het verder moet met de nadere invulling van de WMO en de overdracht per januari 2015 van taken aan de gemeenten.

De aanbevelingen hebben betrekking op onderwerpen zoals het betrekken van mantelzorgers  bij gesprekken over vereiste zorg (de zogeheten "keukentafelgesprekken"), de vraag welke voorzorgen gemeenten moeten treffen voor het geval dat een mantelzorger plotseling uitvalt, wat in de plaats kan komen van het huidige mantelzorgcompliment en bij de rechten van mantelzorgers in algemene zin.

Op basis van betrokkenheid gaat bij de verlening van mantelzorg veel goed, maar de hogere verwachtingen van de overheid, zetten dat op het spel. Het risico bestaat dat er (onbedoeld) druk op mantelzorgers wordt gelegd. Het Platform is van mening dat dit risico kan worden voorkomen, maar dan moet er door de gemeentebesturen worden gezorgd voor goede ondersteuning. Met het manifest het Platform Hattinga Verschure de gemeenten daarbij helpen. Het Platform presenteert zich als partner voor de nieuwe gemeentebestuurders.

Gemeenteraden hebben al veel taken, maar ze krijgen er een  aantal zware taken bij. De WMO en het AWBZ stelsel worden herzien. Wat nu op het punt van de langdurige zorg als AWBZ-zorg bekend is, wordt een taak voor de 23 Groninger gemeentebesturen. Kortom, een aantal flinke uitdaging waarbij voor kwetsbare mensen veel op het spel staat.

 Klik hier voor de download

Contactpersoon:

Bij behoefte aan nadere informatie, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Platform,  de heer R.M.J. Lanting, telefoon 06-41771445

Stichting Platform Hattinga Verschure:

Het Platform Hattinga Verschure behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen. In 2006 is de Stichting op initiatief van de provincie Groningen en Zorgbelang Groningen opgericht en ontvangt subsidie van de provincie Groningen.

Website:

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.sphv.nl